Изберете ги најдобрите лидери преку идентификување на поединци со потенцијал да ја развијат компанијата каде што ќе имаат најголемо деловно влијание врз нејзиниот раст.

Креирајте програми за развој на лидери со висок потенцијал и обезбедете им да го развијат нивниот потенцијал уште побрзо.

Разберете го управувањето со перформансите и користете го ефикасно за да добиете најдобри резултати од вработените.

Избор на лидери
Развој на лидери
Идентификување на претприемачи
Professional Styles Expert Report

Се користи при селекција, развој, управување со таленти, планирање на наследници, програми за лидерство, тренинг и планирање на кариера. Professional Styles ги мери мотивите, талентите, посакуваната култура и потенцијалот за компетентност во овој динамичен онлајн прашалник од 12 страници од 40 минути, кој ги покажува клучните разлики помеѓу кандидатите во нивниот избор.

Leadership Impact
Report

Овој извештај му дава на менаџментот на компанијата точни информации за однесувањето на лидерот при постигнување резултати и влијанието на тоа однесување врз неговиот стил на раководење. Извештајот ги истакнува позитивните совети за развој, како што е премостувањето на јазот помеѓу стилот на лидерство и потенцијалното негативно влијание на неговото однесување врз резултатите. Времето за пополнување на онлајн прашалникот е 40 минути - Wave Professional Styles.

Leadership Risk
Report

Овој извештај го покажува потенцијалниот развој на несвесно негативно однесување кај идните и постоечките лидери. Ги идентификува ненамерните ризични области на однесување и начини за ублажување на нивните последици за поединецот, организацијата и културата на компанијата. Овој извештај е генериран од прашалниците за личноста на Wave Professional Stiles и Wave Leadership Risk Report и може да се користи за регрутирање идни успешни лидери, како и за идентификување на нивните потенцијални ризични однесувања во вашата организација. Времето за пополнување на онлајн прашалникот е 40 минути - Wave Professional Styles.

Leadership Impact 360° Report

Моќна развојна алатка за нагласување на идентитетот на лидерот во однос на перцепцијата на лидерот. Добивате повратни информации од низа клучни засегнати страни за влијанието на лидерите врз целите на компанијата во девет критични деловни области. Овој извештај може да се користи за да се процени работата на лидерите во вашата организација, да се помогне во личниот развој и унапредување на лидерите, да се оцени како членовите на тимот ги перципираат лидерските фигури и нивниот придонес во организацијата. Времето за пополнување на онлајн прашалникот е 10 минути - Wave Performance 360°.

Performance 360
Expert Report

Оваа проценка дава индивидуална повратна информација за работата на вработените на најсеопфатен начин. Извештајот е дизајниран за употреба во личен развој, тренинг, развој на лидерство и дава повратни конкретни информации за перформансите на вработените. Оваа онлајн проценка им овозможува на релевантните поединци да ја проценат работата на колегите. Како поединецот се доживува себеси и како тоа се споредува со перцепцијата на другите луѓе е многу важно средство за добивање повратна информација за развојот на вработените. Времето за пополнување на онлајн прашалникот е 10 минути - Wave Performance 360°.

Entrepreneurial
Report

Овој извештај се користи за проценка на претприемачкиот потенцијал, врз основа на моделот Entrecode. Тој е дизајниран за употреба при: вработување, проценка на ризичен капитал и нови деловни можности, како и идеи („бизнис инкубатори“). Исто така се користи за развој на претприемништвото и поттикнување на корпоративниот претприемачки дух и иновации. Времето за пополнување на онлајн прашалникот е 13 минути - Wave Focus Styles, 40 минути - Wave Professional Styles.