Atria Group и Sapientia Medici ви нудат решенија на Saville Assessment методологијата во форма на алатки за проценка на кандидатите и вработените и нивниот понатамошен развој.

Со оглед на тоа што човечките ресурси имаат стратешка улога во бизнисот, еден начин да се придонесе за одржлив успех на бизнисот е преку избор на луѓе кои ќе работат во компанијата или ќе ја водат. Сè поголем број компании користат COMPETENCY-BASED INTERVIEW при регрутирање. Намалување на ризикот и подобрување на квалитетот на оценувањето и вработувањето преку подобар процес на интервјуирање. Објективно ќе избирате вистински луѓе за вистински позиции. Стекнувате вештини и знаења за да спроведете интервју за професионално однесување или интервју засновано на компетенции (CBI).

Повеќе за овој тренинг:

Оваа високо интерактивна обука (Competency-Based Interview - CBI) не бара претходно знаење и е отворена за сите. Обуката им овозможува на учесниците да се стекнат со најдобро практично искуство во примена на техники за интервјуирање. Учесниците на обуката ќе научат како да поставуваат ефективни прашања, да го користат Водичот за интервју и да даваат професионални и објективни проценки при рангирањето на кандидатите.

Зошто Competency-Based Interview?

Оваа обука се занимава со сите фази на интервјуирање - од подготовка, која вклучува дефинирање на клучните компетенции за потребната позиција, до поставување адекватни прашања и избор на вистинскиот кандидат за бараната позиција. Wave Competency-Based Interview е дизајниран за потребите на регрутерите и клучните носители на одлуки во процесот на селекција. Учесниците се запознаваат со структурирани прашања и модели кои ги мерат талентите и мотивите на потенцијалните кандидати. Прашањата може да се користат за да се идентификуваат силните страни и исто така може дополнително да се проверат специфичните развојни области преку нашите Wave прашалници. Оваа обука е наменета за сите кои се вклучени во процесот на регрутирање и селекција и би сакале да водат и спроведуваат што е можно поефикасни интервјуа.

Целта на обуката

Целта на обуката е да се обучат учесниците да спроведуваат Competency-Based Interview на структуриран, фокусиран, сеопфатен и правилен начин.

За кого е обуката?

• Директори и менаџери кои се клучни носители на одлуки во процесот на селекција
• Менаџери за обука и развој на вработените
• Професионалци за човечки ресурси
• Консултанти кои работат на подобрување на менаџерските вештини
• Вработени кои треба да го преземат процесот на регрутирање и избор на кандидати

Учесниците ќе учат преку:

• Споделување на искуство за обука
• Практични симулации и вежби
• Различни материјали за учење со увид во теоретската и методолошката рамка

На крајот од обуката, учесниците ќе можат:

• Да поставaт модели на компетентност за различни позиции во компанијата и да ја зголемат објективноста на оценувањето користејќи јасно дефинирани критериуми
• Да користат структурирана методологија за поставување ефективни прашања при интервјуирање користејќи го Wave Competency-Based Interview
• Да спроведат интервју засновано на компетенции (CBI) на структуриран, фокусиран, сеопфатен и праведен начин
• Да донесуваат објективни одлуки за кандидатите користејќи ги листите за бодување од Wave Competency-Based Interview
• Систематски ги оценат информациите добиени во интервјуто

Резултатите добиени Competency-Based Interview ќе им обезбедат дополнителни придобивки на учесниците на оваа обука:

• Ќе станете свесни за тоа како психолошките предрасуди и нашите верувања можат да влијаат на нашата перцепција за другите
• Ќе ја процените претпочитаната култура на деловно однесување на кандидатот и како тоа се вклопува во културата на вашата компанија
• Ќе вршите проценки на кандидатите во целосна согласност со прописите за заштита на податоците и еднаквите можности

Научете како да ги поставувате вистинските прашања преку понапредна проценка!

Обуката за Competency-Based Interview

ќе се одржи на 30-31 маj 2023, а ќе се одржи во просториите на Sapientia Medici,

бул.3та македонска бригада 43/1-5 во Скопје.